EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.SÖZLEŞMENİN AMACI

1.1 İşbu kullanıcı sözleşmesi yer alan kurallar, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşulları ve https://evdenevenakliyatistanbul.gen.tr/ (Bundan sonra “web sitesi” olarak anılacaktır) adresinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Web sitesinde yer alan tüm politika ve kurallar işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

1.2 Taraflar sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğinin bütünü ile anlaşıldığını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.FİRMA

2.1. Adı: EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ

Adresi: https://evdenevenakliyatistanbul.gen.tr/

2.2. İşbu sözleşme sizinle kullanıcı (müşteri) ve EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ arasında yapılmakta olup; hizmetlerimizi kullanmakla, işbu kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahip olup; değişiklikler web sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

3.HİZMETİN KAPSAMI

3.1. “Evden Eve Nakliyat Firması” evden eve taşıma, depolama, ofis taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılarının, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’nde yer alan iletişim formu ile sitede yer alan sosyal medya iletişim araçları ve her halükarda web sitesi tanıtımı aracılığıyla;  nakliyeciyi söz konusu taşıma işini gerçekleştirmesi için yönlendirir ve kullanıcının taşınma eşyasının taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

4.GENEL MADDELER

4.1. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ işbu sözleşme kapsamında yalnızca teknoloji desteği sağlamaktadır. Bir diğer deyişle taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları nakliyeciler ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’nin söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; tüm sorumluluk nakliyeci firma olan “Evden Eve Nakliyat Firması”na aittir.

4.2. Nakliyeci Firma “Evden Eve Nakliyat Firması”, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.

4.3. Nakliyeci Firma “Evden Eve Nakliyat Firması” ile müşteri arasındaki taşıma şartlarından,  EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ sorumlu değildir.


5.ÖDEME

5.1. Ödeme şartları, nakliyeci ile müşteri arasındaki taşıma sözleşmesine göre yapılacaktır.


6.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Müşteri, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’nde aracılık hizmeti kapsamında fiyat alabilecek, web sitesindeki hizmet türlerini inceleyebilecek, iletişim formu ile mesajlarını ve almak istedikleri hizmet ile ilgili mesajlarını iletebilecektir.

7.GENEL SORUMLULUK

7.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

7.2. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

7.3. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

7.4. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ üçüncü kişilerin web sitesinin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir nakliyecinin verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

8.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’ne ait “evdenevenakliyatistanbul.gen.tr” alan adını haiz internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı Web Sitesi kurucusuna aittir. Web sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeleri,  bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan Web Sitesi kurucusuna aittir.

8.2. Müşteriler, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, ödünç vermek, karşıya yüklemek, aktarmak sergilemek veya başkasının EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ ‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

8.3. EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ sadece https://evdenevenakliyatistanbul.gen.tr/  alan adını haiz internet sitesi ve hizmetlerine, sadece EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve https://evdenevenakliyatistanbul.gen.tr/  alan adını haiz internet sitesi ile sunulan EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ  bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece kendisi tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Bu sınırlı lisans hariç EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ size web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişme izni vererek, sadece https://evdenevenakliyatistanbul.gen.tr/  sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi veya diğer her türlü mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmemektedir.

8.4.Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce sadece EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ  yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Müşteriler, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’nin bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.


9.MÜCBİR SEBEP

9.1. Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

10.FERAGAT

10.1. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

10.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

11.1. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı, aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının uygulanacağını, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin, bir yetki sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini, beyan ve taahhüt ederler.

12.KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ’a  ait internet sitesi üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olarak kabul edilir.

13.SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

13.1. Müşterinin(kullanıcının), işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır.

13.2. Taraflar, işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


14.YÜRÜRLÜK

14.1. Bu sözleşme web sitesi kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara, EVİNKUR NAKLİYAT WEB SİTESİ  tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Paylaş